Prijateljstvo med Češkoslovaško in ZSSR

Pogodba o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med ZSSR in Češkoslovaško 6. maja 1970

Zveza sovjetskih socialističnih republik in Češkoslovaške socialistične republike, ki potrjuje zvestobo ciljem in načelom sovjetsko-češkoslovaške pogodbe o prijateljstvu, medsebojni pomoči in povojnem sodelovanju, sklenjene 12. decembra 1943 in podaljšane 27. novembra 1963, ki je igrala zgodovinsko vlogo pri razvoju prijateljskih odnosov med obema narodoma trdne temelje za nadaljnjo krepitev bratskega prijateljstva in polnega sodelovanja med njimi, saj je globoko prepričan, da neločljivi Uzhba med Zvezo sovjetskih socialističnih republik in Češkoslovaško socialistično republiko, utrjen v skupnem boju proti fašizmu in se v letih izgradnje socializma in komunizma še poglobil, ter bratska medsebojna pomoč in vsestransko sodelovanje med njimi na podlagi učenja marksizma-leninizma, neomajnih načel socialističnega prestrezanja, neomajnih načel socialističnega prestrezanja in neomajnih načel socialistične medsebojne odvisnosti izpolnjevati temeljne interese narodov obeh držav in celotne socialistične skupnosti ter potrditi podporo, krepitev in zaščito da so socialistične dobičke, dosežene na račun junaških prizadevanj in nesebičnega dela vsakega naroda, skupna internacionalistična dolžnost socialističnih držav, ki dosledno in neomajno zagovarja utrjevanje enotnosti in kohezije vseh držav socialistične skupnosti na podlagi skupnega družbenega reda in končnih ciljev, določenih za strogo spoštovanje obveznosti iz Varšavske pogodbe o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči z dne 14. maja 1955, ki navaja, da je gospodarsko ministrstvo med obema državama prispeva k njihovemu razvoju, pa tudi k nadaljnjemu izboljšanju mednarodne socialistične delitve dela in socialističnega gospodarskega povezovanja v okviru Sveta za medsebojno gospodarsko pomoč, v katerem izraža svojo trdno namero, da spodbuja vzrok za krepitev miru in varnosti v Evropi in po svetu, proti protirealizmu, revanšizmu in militarizmu, usmerjeno proti načela in načela, določena v Ustanovni listini Združenih narodov, ob upoštevanju dosežkov EU. t Zgodovinska in komunistična gradnja v obeh državah, sedanje stanje in obeti za celovito sodelovanje ter spremembe, ki so se zgodile v Evropi in po svetu po sklenitvi pogodbe 12. decembra 1943, so se dogovorile o naslednjem: t

Člen 1 1. T

V skladu z načeli socialističnega internacionalizma bodo visoke pogodbenice še naprej krepile večno, neuničljivo prijateljstvo med ljudstvi Zveze sovjetskih socialističnih republik in Češkoslovaške socialistične republike, razvijale celovito sodelovanje med državama in si medsebojno nudile bratsko pomoč in podporo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju državne suverenosti in neodvisnosti. enakosti in nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav.

Člen 2 1. T

Visoke pogodbenice bodo še naprej, na podlagi načel prijateljske medsebojne pomoči in mednarodne socialistične delitve dela, razvijale in poglabljale obojestransko koristno dvostransko in večstransko gospodarsko in znanstveno in tehnično sodelovanje za razvoj nacionalnega gospodarstva, doseganje najvišje znanstvene in tehnične ravni, učinkovitost družbene proizvodnje in izboljšanje materialne blaginje delavcev v njihovih državah

Stranke bodo spodbujale nadaljnji razvoj gospodarskih vezi in sodelovanja, socialistično gospodarsko povezovanje držav članic Sveta za medsebojno gospodarsko pomoč.

Člen 3 1. T

Visoke pogodbenice bodo še naprej razvijale in širile sodelovanje med državama na področju znanosti in kulture, izobraževanja, književnosti in umetnosti, tiska, radia, filma, televizije, zdravstva, turizma, telesne vzgoje in drugih področij.

Člen 4. T

Visoke pogodbenice bodo še naprej spodbujale širjenje sodelovanja in neposrednih vezi med javnimi organi in javnimi organizacijami delavcev z namenom poglobitve medsebojnega poznavanja in približevanja narodov obeh držav.

5. T

Visoke pogodbenice, ki izražajo brezkompromisno odločenost, da bodo sledile poti izgradnje socializma in komunizma, bodo sprejele potrebne ukrepe za zaščito socialističnih dobičkov narodov, varnosti in neodvisnosti obeh držav, si prizadevale za razvoj celovitih odnosov med državami socialistične skupnosti in delovale v duhu krepitve svoje enotnosti, prijateljstva in bratstvo.

Člen 6. T

Visoke pogodbenice izhajajo iz dejstva, da je bil münchenski sporazum z dne 29. septembra 1938 dosežen pod grožnjo agresivne vojne in uporabe sile proti Češkoslovaški, ki je bil sestavni del kriminalne zarote Hitlerjeve Nemčije proti miru in hude kršitve temeljnih norm mednarodnega prava in da je zato t od samega začetka prazni z vsemi posledicami.

Člen 7. T

Visoke pogodbenice, ki dosledno izvajajo politiko mirnega sobivanja držav z različnimi socialnimi sistemi, si bodo prizadevale, da zaščitijo mednarodni mir in varnost narodov pred posegom agresivnih sil imperializma in odzivanja, olajšajo mednarodne napetosti, ustavijo oboroževanje in dosežejo splošno in popolno razorožitev, dokončno razorožitev, končno odpravo kolonializma v vseh njegovih oblikah in manifestacijah, zagotavljanje podpore državam, ki se osvobajajo kolonialnih va in na poti do krepitve nacionalne neodvisnosti in suverenosti.

Člen 8. T

Visoke pogodbenice bodo sodelovale pri izboljšanju razmer in zagotavljanju miru v Evropi, okrepile in razvijale sodelovanje med evropskimi državami, vzpostavile dobre sosedske odnose in oblikovale učinkovit evropski varnostni sistem, ki bo temeljil na skupnih prizadevanjih vseh evropskih držav.

Člen 9

Visoke pogodbenice izjavljajo, da je eden od glavnih pogojev za zagotavljanje evropske varnosti nedotakljivost državnih meja v Evropi, ki je bila vzpostavljena po drugi svetovni vojni. Izražajo trdno odločenost skupaj z drugimi državami pogodbenicami Varšavske pogodbe o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči z dne 14. maja 1955 in v skladu z njo zagotovijo nedotakljivost meja držav pogodbenic te pogodbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za preprečitev agresije s strani katere koli sile. militarizem in revanšizem ter odvratila agresorja.

Člen 10. T

V primeru, da je ena od visokih pogodbenic podvržena oboroženemu napadu katere koli države ali skupine držav, bo druga pogodbenica, ki meni, da je napad na to, takoj zagotovila vse vrste pomoči, vključno z vojaškimi, in podporo vseh tistih, ki so razpolaga s sredstvi pri uveljavljanju pravice do individualne ali kolektivne samoobrambe v skladu s členom 51 Ustanovne listine Združenih narodov.

Visoke pogodbenice bodo nemudoma obvestile Varnostni svet Združenih narodov o ukrepih, sprejetih po tem členu, in ukrepale v skladu z določbami Ustanovne listine Združenih narodov.

11. T

Visoke pogodbenice se medsebojno obveščajo, posvetujejo o vseh pomembnih mednarodnih vprašanjih, ki zadevajo njihove interese, in delujejo na podlagi skupnega stališča, dogovorjenega v skladu z interesi obeh držav.

12. T

Visoke pogodbenice izjavljajo, da njihove obveznosti po obstoječih mednarodnih pogodbah niso v nasprotju z določbami te pogodbe.

Člen 13. T

Ta pogodba se ratificira in bo začela veljati na dan izmenjave ratifikacijskih listin, ki bo v Moskvi čim prej.

Člen 14. T

Pogodba se sklene za obdobje dvajsetih let in se bo samodejno podaljševala za naslednjih pet let, če ga nobena visoka pogodbenica ne odpove z obvestilom dvanajst mesecev pred iztekom zadevnega obdobja.

SESTAVLJENO v Pragi dne 6. maja 1970 v dveh izvodih v ruskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

Za Unijo sovjetskih socialističnih republik

L. Brežnjev

A. Kosygin

Za češkoslovaško

Socialist

Republike

G. Gusak

L. Strougal

Ratificirale so ga predsedstvo vrhovnega sveta ZSSR in češkoslovaški predsednik 1. junija 1970. Izmenjava ratifikacijskih listin je bila opravljena v Moskvi 9. junija 1970.

Oglejte si video: Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists 1950s Interviews (November 2019).

Loading...

Priljubljene Kategorije